19.12.2013

Vähän menneeestä - Suuntana tulevaisuus

Syksyn pöhinät ovat ohi. Monia asiota saatiin aikaan.

Suurimpana ponnistuksena oli ÄLYÄ! -foorumi.
Se onnistui mainiosti. Tekniikka toimi, esiintyjät olivat innostuneita, työpajoissa ideoitiin vilkkaasti. Osallistujat antoivat kouluarvosanaksi 9.
Ilahduttavana pidettiin:
"Työpajassa opitut uutuudet"
"Uusia vinkkejä, miten suuren ryhmän kanssa voi kommunioida  saaden heiltä kaikilta palautetta"
"Innostunut ilmapiiri ja asiantuntevat alustajat/ työpajan vetäjät"

Ensi vuonna uudestaan.

Digiverkosto kokoontui aiheeenaan kokemukset kosketustaulujen käytöstä. Hyötynä pidettiin mm. toiminnallisuuta. Lisäksi se aktivoi  ja osallistaa opiskelijoita. Käyttö ei kuitankaan vielä ole arkipäiväistynyt. Keskustelu oli taas vilkasta ja toimintaa pätettiin jatkaa.

TehoPro -hanke päättyy. Loppuseminaari "Opi ja oivalla" on 1.4. 2014 klo 12.30-16. Hankkeen loppuraportti ilmestyy myös ensi vuoden puolella. DigiPron osalta siinä mm. opettajat kertovat kokemuksiaan aktivoivista oppimisympäristöistä.

AMK digiverkoston tapaamiset jatkuvat:
to 23.1.2014 klo 9-11, teema:      Flingan, Smart Extreme Collabotation, Smart Bridgit
ke 5.3.2014 klo 9-11,  teema:       simulaatiot, virtuaalimaailmat, mukana asiantuntijoita
to 3.4.2014 klo 9-11,   teema:       mobiililaitteet opetuksessa
ti 6.5.2014 klo 9-11,    teema:       vielä auki, sovitaan myöhemmin

Tapaamiset verkossa osoitteessa: http://connect.metropolia.fi/digipro
Tervetuloa mukaan !

Hannele

17.11.2013

Monenlaista on ilmassa/ÄLYÄ!, AMK-verkosto

Monenlaisia asioita tapahtuu juuri nyt. ÄLYÄ! -foorumin  järjestelyt ovat loppusuoralla. Kyseessä on tapahtuma, johon voi osallistua sekä paikan päällä että etänä. Tällöin tarvitaan virtuaalisia työtiloja: Adobe Connect etäyhteyksiin niin esiintyjille kuin osallistujille, TodaysMeet osallistujien kysymyksiin ja kollektiivisiin muistiinpanoihin. Työtiloja  ja muita välineitä on myös testatava.  Käytössä ovat Flinga-ohjelmisto ja mahdollisesti Smart Bridgit-etäosallistumisohjemisto ja lisäksi Smart Podium, mobiililaitteet ym.Jännittää, kuinka selviämme useiden eri välineiden ja ohjelmien yhteiskäytöstä.


Toisaalta innostunut odotutus leijuu ilmassa. Kaikki olemme täysillä mukana. Paljon on kuitenkin vielä tahtävä ennenkuin maanantai 25.11. koittaa.

AMK digi-verkoston seuraava tapaaminen on tiistaina 19.11. klo 9, aiheena kokemuksia aktiivitaulujen käytöstä. Osoite http://connect.metropolia.fi/digipro
Tervetuloa!

Hannele

7.11.2013

E-kirja oppimisen välineenä: " Onko julkaiseminen itseisarvo?"


Kaiken oppimisen ja opiskelun lähtökohtana voidaan nähdä opettajan käyttämä pedagoginen malli ja sen soveltaminen käytäntöön. Käytännössä se luo opetuksen ja oppimisen raamin, tavoitteellisen kehikon ja pohjan sille, mistä lähdetään ja mihin kokonaisuuden aikana pitäisi päästä. Menetelmät tämän toteuttamiseen ovat vähintäänkin yhtä kirjavat kuin opettajien kirjo.

Ajassamme vallitseva teknologinen vallankumous tuo arkeemme yhä enemmän verkossa toimivia sovelluksia, kannettavia ja mobiileja laitteita, jotka mahdollistavat tehtävien työstämisen uudella, nuorisolle tänä päivänä jo kovin, luontevalla tavalla. Teknologia toimii näkemykseni mukaan pedagogiikan jatkokäsivartena ja tässä tapauksessa vaihtoehtona tietokoneelle ja paperitulosteille, joita on aiemmin käytetty.
Tässä "kokeilussa" opiskelijat työstivät opintokokonaisuuden aikana e-kirjaa sovitusta aiheesta ja sitä työstettiin käytännön työelämässä tapahtuneiden vierailujen aikana. Ajatuksena oli tuoda kirjallisen työn korvikkeeksi monimediainen tuotos, jossa erilaiset oppijat voivat hyödyntää osaamistaan eri tavoilla ja myös ei kirjallisesti lahjakkaat saisivat erilaisenmahdollisuuden työstää tehtävää. Tämänkin tehtävän aikana käytiin opiskelijoiden kanssa keskustelua siitä, että onko julkaiseminen arvo sinänsä, tabletin käyttö arvo sinänsä vai kaikki uutta pedagogiikka, joka tukee erilaisia tapoja oppia??


Opiskelijat kokivat ekirjan työstämisen pääsääntöisesti positiivisena. 58.8% ryhmän opiskelijoista oli sitä mieltä, että e-kirjoja tulisi tehdä enemmän.
 

Teknisiä haasteita tablettien käyttöön kuitenkin liittyi: 

-  66.7% vastaajista koki tabletin käytön  haastavana 

- 60% vastaajista olisi tarvinnut enemmän teknistä tukea tabletin käyttössä. Opettajien näkökulmasta tekniset haasteet tuntivat hetkittäin yllättäviltä, olettaen että opiskelijajoukkomme edustaa jo melkein diginatiivien sukupolvea. Kuitenkin se Varsinainen diginatiivi käy vielä peruskouluaan. Hieno hetki siis tulla ajan ja osaamisen tasalle, ennen heidän tuloaan korkeakouluun.

Vaikka hetkittäisiä haasteita koettiin, hienoja tuotoksia saatiin aikaan! Tämäkin kokeilu jatkukoon!
Mari

21.10.2013

Syystuulet tuivertavat ja vauhti kiihtyy ensi vuoden uusien opsien ja opintojaksojen suunnittelun  käynnistyessä.


Digiopasta ideoineen sisäänajetaan nykyisiin koulutusohjelmiin tarkoituksena käynnistää yhteisöllinen aktiivinen keskustelu ja yhteistoiminnallinen suunnittelu. Virtuaalisia opintojaksoja  tai opintojaksojen osia on mukavasti toteutettu Metropolian terveysalalla jo vuosien ajan oppimisessa ja opetuksessa.
Opettajien kokemukset  pedagogisten menetelmien ja digitaalisten laitteiden ja opetuksellisten ratkaisujen  käytöstä ovat  ensiarvoisen tärkeitä siirryttäessä osaamisyhteisöihin, joissa opetusta yhteisin uusin voimavaroin ja taidoin voidaan suunnitella ja kehittää.

Haasteemme ovat monimuotoisia: Olisiko pohdittava miten kirjallisista tehtävistä päästään blogien tai videoiden ja tarinoiden tuottamiseen oppimisesta. Opittavan asiakokonaisuuden prosessointi, videoiden ja tarinoiden tekeminen tukee ja rikastaa oppimista. 
Miten voisimme suunnitella sulautuvan tentin? Miten sulautuva tentti valmentaa opiskelijoita työelämään?Voisimmeko käyttää opintojaksojen arvionnissa enemmän vertais-tai pienryhmäarviointeja?
Hyviä syyslomapäiviä ja tuulen vauhdittamia ajatuksia ! 


Marja-Riitta

7.10.2013

AMK digi-verkosto kokoontui 9.10.

Digiverkoston kokoontui 9.10 klo 9-11 aiheena oli opettajan osaaminen. Osanottajia oli Jyväskylästä, Turusta ja Helsingistä. Hannu Paasonen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä kertoi heillä järjestettävästä OPE.fi -tasojen mukaisesta tivi-koulutuksesta. Tavoitteena on, että kaikki saavuttavat vähintään 1. tason. Hannun diat löytyvät http://www.slideshare.net/henrypaa. Lisäksi JAO:ssa järjestetään koulutusta aktiivitaulujen käytöön kolmen kerran pakettina: perusteet, käyttö opetuksessa ja työpaja. Saman tyylinen sapluuna on myös Metropoliassa. Kaikissa mukana olleissa korkeakouluissa on opettajille e-tukea.

Tärkeänä pidettiin opettajien rohkaisemista uudistamaan opetustaan aktiiviseksi ja innostavaksi. Olennaista on myös rohkeasti ottaa uusia välineitä käyttöön, vaikka kaikki ei aina sujukaan niinkuin  Stömsössä. Kehityskeskustelut nähtiin hyvänä tapana kannustaa opettajia myös opetusteknologisen osaamisensa lisäämiseen.

Kaiken kaikkiaan keskustelu oli vilkasta ja kokemuksia vaihdettiin aktiivisesti.

Seuraava tapaaminen 19.11. klo 9, aiheena kokemuksia aktiivitaulujen käytöstä.
Osoite http://connect.metropolia.fi/digipro 

Tervetuloa
Hannele

4.10.2013

E, M vai U? Vai All mixed together?!

E-oppiminen on kehittynyt huimaa vauhtia jo muutaman vuosikymmenen ajan ja entisestään kiihtynyt viime vuosien aikana teknologisen saatavuuden myötä. E on liitetty tietokoneella verkossa opiskeluun sekä eri- että yhtäaikaisesti verkkokurseilla, monimuotoisesti, itsenäisesto tai lähiopetuksen rinnalla. E- ja verkko-oppimiseen on sovitettu monenlaisia pedagogisia malleja ja niin kuin tässä niin muussakin opetukseen liityvässä menisin pedagogiikka edellä. Teknologia olkoon renki, pedagogiikan ollessa isäntä.

Miten sitten E eroaa M:stä, jolla tarkoitetaan mobiilia oppimista? Viime vuosien ehdoton trendi opetuksen kehittämisen saralla tuntuu olevan juuri mobiililaitteiden soveltaminen luokkahuoneen arkeen ja merkittävissä määrin myös sen ulkopuolelle. Ja se kyllä diginatiivien käsissä tuntuu hyvinkin mielekkäältä..

Keskustelua tieteellisestä käsitteenmäärittelystä ovat herätelleet Hsieh et. al. 2011 & Shin et. al. 2011 (ainakin), joiden mukaan kaikkialla oleva sulautettu teknologia mahdollistaisi u-oppimisen eli ubiikin oppimisen ja m- ja e- voisivat tähän u-oppimisen "kenttään". Ubiikki opiskelu ja oppiminen voitaisiin vapauttaa aikaan ja paikkaan liittyvistä totutuista raameista ja yhä enenevissä määrin siirtää oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle, toki edelleen opettajan ohjauksessa. 

Tällä hetkellä opetuksen kehittämisen hankkeet e- ja m-oppimisen osalta Suomessa ovat olleet teknologiapainoitteisia, eivätkä ole juuri johtaneet pysyviin muutoksiin opettajien arjessa. Suomalaisista teknologian hyödyntämiesestä tehdyissä tutkimuksissa yhdeksi syyksi todettiin pedagogisten mallien vähyys ja näiden soveltaminen omaan opetukseen.


Mobiililaitteiden hyödyntäminen edesauttaa yhteisöllisen opiskelun ja oppimisen käynnistämistä ja opiskelijat pitävät sitä hyvinkin mielekkäänä. Bioanalytiikan opiskelijoista 91% koki, että uudet teknologiat tukivat oppimista (n=34). Eli ei kovin väärällä tiellä voida olla :). Tätä tukee myös opiskelijoiden innostunut ja välitön palaute..

"Oli iha huikeeta."      
     
" Hienoa!"    

 "Enemmän koneita saataville, jotta lähes kaikki voisivat näpelöidä itse." 

Näillä eteenpäin mobiilista ubiikkiin. Hyvä tulee!
Mari

15.9.2013

Verkostoitumisen vahvuus

DigiPro-ryhmän kokoon kutsuma ensimmäinen Digi-opetuksen verkostoitumiskokous 9.9. oli menestyksekäs ja innostava!

Mukana aktiivisessa keskustelussa olivat  Turun amk:n, Jyväskylän amk:n, Poliisi Amk:n ja Metropolian DigiPro-ryhmän edustajat.
Näyttäää siltä, että koko valtakunnassa on meneillään  uudistuksia organisaatioiden, opsien ja opetusmenetelmien  ja monien muiden oppimiseen liittyvien ratkaisujen suhteen.

Yhteiskehittely ja verkostomainen työskentely nähtiin kantava voimana digitaalisten oppimisympäristöjen  hyödyntämiseksi + pedagogisen ideoinnin ja osaamisen lisäämiseksi. Niinpä sovimme jo kaksi uutta verkostokokouksen ajankohtaa  8.10. ja 19.11.
Kokousten teemoista myöhemmin lisää.

Marja-Riitta

4.9.2013

Laita kalenteriisi Älyä! -foorumi 25.11.

Älyä! - Ammattikorkeakoulupedagogiikka uudistuu
 

Terveys- ja hoitoalan DigiPro- oppimisympäristöryhmä yhdessä Aronet-esitysyhtiön kanssa järjestää Älyä! - Ammattikorkeakoulupedagogiikka uudistuu -foorumin 25.11.2013 klo 9-15

Foorumin tarkoituksena on kannustaa teknologian hyödyntämiseen pedagogiikan uudistamisessa.

Foorumin ohjelmassa on aamupäivällä asiantuntijapuheenvuoroja. Iltapäivällä on workshoppeja, joissa verkostoidutaan ja ideoidaan teknologian käyttöä sekä jaetaan hyviä käytänteitä. Workshopeissa on käytössä mm. SmartBoardit ja mobiililaitteet (BYOD).

Foorumiin on mahdollista osallistua myös online. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen myöhemmin


Hannele

Tule mukaan - Verkostotapaaminen opetusteknologian ja uusien oppimisympäristöjen merkeissä

ITK 2013:ssa heräsi ajatus amkien verkostoitumisesta oppimisympäristöjen ja teknolgian merkeissä. Eka tapaamiseen 9.9. klo 9-10.30 on tulossa osaalistujia Jyväskylästä, Turusta ja Tampereelta ehkä myös Savonniasta ja Noviasta. Tapaamisen osoite on:


http://connect.metropolia.fi/digipro. Valitse Enter as a guest, kirjoita nimesi ja paina Enter Room.